Artykuł sponsorowany

Jakie przedsięwzięcia wymagają decyzji środowiskowych?

Jakie przedsięwzięcia wymagają decyzji środowiskowych?

Decyzje środowiskowe są niezbędnym elementem procesu inwestycyjnego w Polsce, mającym na celu ochronę środowiska naturalnego i jego zasobów. W związku z tym, przedsięwzięcia mogące wpłynąć na otoczenie muszą przejść przez procedurę oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ). Warto zatem przyjrzeć się, jakie rodzaje projektów podlegają takim wymogom oraz jak wygląda proces uzyskiwania decyzji środowiskowej.

Przeczytaj również: Kiedy warto skorzystać ze skupu akumulatorów?

Przedsięwzięcia podlegające obowiązkowi oceny oddziaływania na środowisko

Zgodnie z polskim prawem, obowiązek przeprowadzenia OOŚ dotyczy przedsięwzięć mogących istotnie oddziaływać na środowisko. W ustawie o ochronie przyrody oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska znajduje się lista takich przedsięwzięć, obejmująca m.in. budowę dróg, linii kolejowych, lotnisk, elektrowni, zakładów przemysłowych czy składowisk odpadów. Ponadto, obowiązek ten dotyczy również projektów realizowanych w obszarach chronionych, takich jak parki narodowe czy Natura 2000.

Przeczytaj również: Czy recykling tworzyw sztucznych jest ekologiczny?

Proces uzyskiwania decyzji środowiskowej

Proces uzyskiwania decyzji środowiskowej rozpoczyna się od zgłoszenia inwestycji właściwemu organowi, czyli Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska (RDOŚ) lub Marszałkowi Województwa. Następnie, organ ten podejmuje decyzję o konieczności przeprowadzenia OOŚ i informuje inwestora o swojej decyzji. Jeśli OOŚ jest wymagana, inwestor musi zlecić opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko, który zostanie poddany konsultacjom społecznym oraz ocenie przez biegłych. Na podstawie zgromadzonych opinii i wyników analiz, organ wydaje decyzję środowiskową, która może zawierać warunki dotyczące ochrony środowiska, które muszą być spełnione przez inwestora.

Możliwość odwołania się od decyzji środowiskowej

Warto wiedzieć, że decyzje środowiskowe mogą być przedmiotem odwołania zarówno przez inwestora, jak i inne zainteresowane strony, takie jak organizacje ekologiczne czy mieszkańcy terenu objętego przedsięwzięciem. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. SKO może utrzymać decyzję w mocy, zmienić ją lub uchylić, a jego decyzja jest ostateczna. W przypadku braku zgody z decyzją SKO, istnieje możliwość zaskarżenia jej do sądu administracyjnego. Warto jednak pamiętać, że wszelkie odwołania i skargi wydłużają proces inwestycyjny, co może generować dodatkowe koszty dla inwestora.